غرب شناسی

هویت سوزی و هویت سازی

غرب شناسی

هویت سوزی و هویت سازی

غرب شناسی

--------{«{«{«{«{ ستاد انتخابات امام زمان }»}»}»}»} --------

جمله منتخب مخاطبان از بیانات رهبری در سال 90جمله منتخب رهبری در سال 92جمله منتخب رهبری در سال 93جمله منتخب رهبری در سال 94جمله منتخب رهبری در سال 95http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=29184

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=36032

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۸:۳۸
ALI DARBANI


۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۲۱:۳۶
ALI DARBANI


۵ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۶ ، ۲۱:۳۳
ALI DARBANI


۶ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۶ ، ۲۱:۳۱
ALI DARBANI


۵ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۶ ، ۲۱:۲۱
ALI DARBANI


۴ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۶ ، ۱۸:۵۶
ALI DARBANI

۵ نظر موافقین ۹ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۹۶ ، ۱۸:۴۹
ALI DARBANI


۲ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۶ ، ۱۸:۲۹
ALI DARBANI
۳ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۶ ، ۱۸:۱۷
ALI DARBANI


۳ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۶ ، ۱۸:۳۸
ALI DARBANI