غرب شناسی

هویت سوزی و هویت سازی

غرب شناسی

هویت سوزی و هویت سازی

غرب شناسی

--------{«{«{«{«{ ستاد انتخابات امام زمان }»}»}»}»} --------

چکیده ای از روش مقاله نویسی

پنجشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۱۰ ق.ظ


دانلود فایل ورد


حجم: 24.8 کیلوبایت
توضیحات: چکیده ای از روش مقاله نویسی از ابتدا تا انتهاچکیده ای از روش مقاله نویسی

1- مسألهیابی و طرح تحقیق

2-  اجرای تحقیق: گردآوری اطلاعات، ارزیابی و پردازش و نتیجهگیری

3- تدوین گزارش در قالبهای کتاب، پایاننامه یا مقاله علمی

اجزاء‌ یک مقاله علمی:

1-      عنوان مقاله و نام مؤلف یا مؤلفان

1.        گویا و رسا

2.      مختصر،‌

3.      کلمات باید بین سه تا هشت کلمه باشد.

4.      عنوان نباید اعم یا اخص از محتوای مقاله باشد

5.      زمان انتخاب عنوان میتواند در ابتدا و یا پس از تکمیل مقاله باشد

2-     چکیده

1.        خلاصه جامعی از محتوای یک گزارش پژوهشی  ( اجمالی از مطالب تفصیلی آن است )

2.      هدفها، پرسشها، روشها و یافتههای پژوهش را به اختصار در بردارد

3.      چکیده باید با استفاده از کلمات متن،‌ عصاره مقاله در 150 تا 200  کلمه آورده شود. 

4.      شامل بیان مسأله، دلایل نگارش و بیان مشکلی است که در مقاله مورد توجه قرار گرفته  و نظرات و ادله مختلف پیرامون آن بررسی شده

5.      باید از زبان خود پژوهشگر (ونه نقلقول)

6.      به صورت فعل ماضی آورده شود

7.      بهتر است کلمات کلیدی هم بیاید

8.      چکیده غیر از فهرست یا مقدمه است 

9.       در چکیده لازم نیست به منابع و مآخذ، ارجاعی انجام شود

10.    از بیان خطابی، مثال و توضیح مفاهیم پرهیز میشود

11.     چکیده در حقیقت، بخشی جامع و مستقل از اصل گزارش است، پس نباید پیش از گزارش پژوهش تهیه شود.

12.    کمال جدیت و دقت را در چکیدهنویسی به عمل آورید. چون نمایی از کار اصلی پژوهشگر است و امکان معرفی درست آثار را در سایتها و مراکز مختلف علمی ـ پژوهشی فراهم می آورد

 

 

3-    کلید واژه

1.        کلماتی است برآمده از متن

2.      مرتبط با موضوع اصلی مقاله که خواننده با مطالعه آنها، به محتوای اصلی پژوهش پی میبرد.

3.      در حکم موضوعات جزئی مقاله هستند 

4.       اندکی پس از چکیده میآیند

5.      به خواننده کمک میکند تا پس از خواندن چکیده و آشنایی اجمالی با روند تحقیق، بفهمد چه مفاهیم و موضوعاتی در این مقاله مورد توجه قرار گرفته 

6.      میانگین وا‍‍ژههای کلیدی یک مقاله، پنج تا هفت، کلمه  است

 

4-     مقدمه

1.        هدف اصلی یک مقدمه حرفهای، پاسخ به پرسشهایی چون،

1.         این تحقیق چه اهمیتی دارد؟

2.      چه کسانی از آن بهرهمند میشوند؟

3.      چه نیازی به حل این مسأله داریم؟

4.      چه انگیزهای باعث شد تا این مقاله نوشته شود؟.

2.      مقدمه نباید مفصل و طولانی باشد

3.      بهتر است حداکثر دو صفحه یا یک ششم کل مقاله باشد

4.      شامل:

1.        توضیح درباره پیشینه تحقیق

2.      ضرورتها و و ضرورت انجام ان

3.      روش، ساختار

4.      منطق حاکم بر فصول است

5.      و اینکه چرا این تحقیق ادامه منطقی گزارشهای پیشین است

6.      مسئله تحقیق

7.      و اهداف مفاله از نظر بنیادی و کاربردی به صورت مختصر بیان میشود. و از ذکر جزئیات پرهیز میشود

8.      سیر نگارش مقدمه از مطالب عام به خاص است، از جنبههای کلی شروع میشود و رفتهرفته به بخشهای تخصصیتر میپردازد.

9.       پرسشهای پژوهش خود را به صورت استفهامی بیان کرده و به تعریف متغیرهای تحقیق به صورت عملیاتی بپردازد. (هومن، 1378، ص 87)

 

5-     بدنه یا متن

1.        در آن به سئوالات تحقیق به طور تفصیلی پاسخ میدهد

2.      پس تا زمانی که محقق مسأله خود را حل نکرده و یا به آن نزدیک نشده نباید اقدام به نگارش کند

3.      عبارات بدنه باید مستند به منابع معتبر و مستدل به برهان باشد

4.      از آوردن عباراتی که در درستی آنها شک دارد، پرهیز نماید

5.      تعیین محورهای داخلی در بدنه مقاله، ارتباط و انسجام منطقی بین قسمتهای مختلف را تقویت مینماید 

6.      در تعیین عناوین داخلی مقاله میتوان از سئوالات فرعی کمک گرفت  و  هر کدام از عنوانهای داخلی میتواند پاسخ به یک سئوال فرعی باشد.

7.      در صورت نیاز میتوان عنوانهای داخلی را به موضوعات عناوین جزئیتر تبدیل کرد و به سئوالات ریزتر و سادهتر که پاسخ آنها، تنها به چند پاراگراف نیاز دارد، رسید

8.      بهترین مقاله، نوشتاری است که با کمترین کلمات، بیشترین محتوای علمی را تولید

9.       به حل مسألهای بیانجامد.

10.     جملههای ساده، گویا و صحیح از ضروریات یک متن علمی است

11.     اگر جملاتی از متن مقاله به لحاظ دستوری یا علمی استوار نباشد تأثیر ناخوشایندی بر مخاطب و اعتماد او گذارده و کل مقاله را زیر سوال میبرد.

12.    مهارت در جملهسازی و عبارتپردازی

13.   چینش صحیح جملات و ترکیب درست

14.    نگارش پاراگرفهای استاندارد است.

1.        پا راگراف بخش کوتاهی از یک متن است که درباره یک موضوع جزئی سخن میگوید

2.      هر پاراگراف با یک جمله اصلی شروع میشود و همان جمله باید حاوی ایدهی اصلی پاراگراف باشد

3.      ..... و در ادامه، جملات توضیحی خواهند آمد که هر کدام ادامه منطقی جمله قبل است

4.      هر پاراگراف باید از استقلال نسبی برخوردار و مانند یک یادداشت کوچک باشد.

5.      شمار کلمات هر پاراگراف، زیر 150 کلمه است

6.      هر بند (پاراگراف) نباید طولانی و ملالآور باشد.

7.      در ابتدای هر بند از حروف «واو« یا «که» که حروف ربطند و نشان میدهد بند مستقلی نیست استفاده نمیشود.

15.    هر مقاله  با مجموعهای از آثار مرتبط با موضوع خود، در ارتباط باشد از اینرو سعی میشود با نقل و قول مستقیم یا غیرمستقیم (بازنویسی، تلخیص) این ترابط علمی برقرار شده و از منابع معتبر دست اول استفاده شود

16.     ارجاعات محقق نباید به قدری زیاد باشد که تحلیل نگارنده را کمرنگ نماید.

 

6-     نتیجه

1.         توصیف مختصر و مفیدی از آنچه بدست آمده ارایه میشود.

2.      در حقیقت باید مشخص شود که مقاله به روشن شدن مسئله چه کمکی کرده است

3.      بنابراین دستاوردها و حاصل پژوهش، بدون بیان ادله و شواهد در بخش پایانی بیان میشود.

4.      یجه برخلاف چکیده متضمن تعریف و بیان مسأله، ضرورت تحقیق، ذکر ادله و دیدگاههای رقیب نیست.

5.      نتیجه نشان میدهد که مقاله حاضر چه نوآورریهایی داشته و چه مشکلی را حل نموده است

6.       روش متداول بیان نتایج آن است که ابتدا مهمترین و سپس یافتههای کماهمیتتر ارائه میشود (همان، 1378، ص 90).

7.      مقاله،‌ گزارش مستند و مستدل از تحقیق است اما نتیجه مقاله، گزارش نتایج تحقیق بدون ذکر استدلال، استناد و ارجاع است.

8.      نتیجه مقاله در حقیقت، پاسخ به سئوالاتی است که از ابتدا طرح شده و این نتایج، یافتههای مستدل و مستند در متن مقاله است

9.        از هر گونه عبارتپردازی و ادعای به اثبات نرسیده، باید شدیداً خودداری نمود.

 

7-     منابع و مأخذ               درون متنی + در پایان مقاله

1-   ارائه فهرست کاملی از مراجع مقاله با رعایت اصل امانتداری و اخلاق پژوهشی

2-   نباید در ارجاعات و نقلقولها افراط کرد، در آن صورت مقاله به مجموعه یادداشتها و تحلیلهای دیگران تبدیل شده و از ارزش علمی آن کاسته میشود.

3-   سه شیوهی عمده استناد دادن:

1.        « ارجاع در پایان مقاله »

2.       «ارجاع در متن»          ارجاع درون متن به علت سهولت، سرعت، ایجاد تمرکز ذهنی برای خواننده و رواج جهانی آن، بر دو شیوه قبلی برتری دارد ( سومین روش ارجاع در پاورقی است که در گذشته از ان استفاده می شد )

ارجاع درون متنی

4-   در  روش «ارجاع در متن»         

1.          نام صاحب اثر     ‌تاریخ انتشار      شماره جلد      صفحه    را میآورند. مانند : (مطهری، 1382، ج 3، ص 150) 

2.      نام مؤلف و صاحب اثر بدون القاب: آقا، خانم، استاد، دکتر، پروفسور، حجتالاسلام، آیتالله و امثال آن آورده میشود مگر در جایی که لقب جزو نام مشخص شده باشد مانند خواجه نصیرالدین طوسی، آخوند خراسانی، امام خمینی، علامه طباطبایی

3.      مثال

1.        اثر با یک مؤلف    ابطحی، 1382، ص 27

2.      اثر با بیش از یک مؤلف باشد،  نوربخش و دیگران، 1366، ص 75

3.      اثر با نام سازمانها و نهادها  فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، 1382، ص 34

4.      دو یا چند اثر یک مؤلف  والاس، 1980، ص 15؛ 1988، ص 27؛ 1990، ص 5

5.      استناد آیات و روایات بقره، 39          نهجالبلاغه، خطبه 33    

6.       ارجاعدهی مقالات حداد عادل، غلامعلی (1375)، انسان عینی، فصلنامه حوزه و دانشگاه، ش 9، صص 41-35.

7.      ارجاع به یک روزنامه محمودی، اکبر (1375، 21 مهر)

ارجاع پایان مقاله

5-   محقق باید در پایان مقاله، فهرستی از منابع و مآخذی که در متن به آنها استناد کرده است را به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی بیاورد.

6-   تنها منابعی میآید که در متن از آنها استفاده شده است

7-   در ذکر منبع حداقل پنج دسته اطلاعات، ضروری به نظر میرسد

1.    نام خانوادگی و نام مؤلف یا مؤلفان

2.    تاریخ انتشار اثر

3.    عنوان اثر

4.    نام شهر

5.    نام ناشر. (البته اگر کتاب تجدید چاپ شده باشد، شماره چاپ آن هم میآید)

6.    جداسازی این اطلاعات با نقطه و جداسازی اجزای مختلف هر یک با ویرگول (،) است مانند:

الف)  در تک مؤلف

جوادی، آملی،‌ عبدالله (1372). هدایت در قرآن (چاپ سوم). تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء. 

ب)  در ارجاع منابع از دو مؤلف یا بیشتر به شکل زیر میآید

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، زهره (1379). روشهای تحقیق در علوم رفتاری (چاپ سوم). تهران:‌ نشر آگاه 

ج)  آثار دارای مترجم به شکل زیر میآید

صدرالدین شیرازی، محمد (1375). شواهد الربوبیه، ترجمه جواد مصلح. چاپ دوم. تهران:‌ انتشارات سروش

د)   آثار با عنوان سازمانها و نهادها

مرکز اسناد و مدارک علمی. وزارت آموزش و پرورش (1362). وا‍ژهنامه فارسی – انگلیسی. تهران: نشر مؤلف

ه)   آثار به جای مؤلف ویراستار یا چند نفر گردآوردنده یا مجموعه مقالات به شکل زیر:

شفیعآبادی، عبدالله (گردآورنده) (1374). مجموعه مقالات جنگ روانی. تهران:‌ انتشارات سمت.

 

 

پاورقی

توضیحات اضافی یا اصطلاحی که نمیتوان برای حفظ انسجام متن آن را درون متن آورد، میتواند زیر صفحه با مشخص کردن شماره بیاید. توضیحات باید حتیالامکان خلاصه باشد.

 

تابپ مقاله

1.        عنوان مقاله در وسط سطر و با فاصله 4 سانتیمتر از بالا با قلم یا فونت لوتوس شماره 16 تایپ میشود.

2.      نام مؤلف در زیر عنوان و در وسط سطر و با فاصله 5/1 سانتیمتر با قلم ترافیک شماره 10 تایپ میشود.

3.      رتبه علمی و محل خدمت مؤلف یا مؤلفان با علامت ستاره یا شماره در پاورقی همان صفحه با قلم لوتوس نازک شماره 12 که متناسب با قلم پاورقی است، تایپ میگردد.

4.      عناوین فرعی مقاله با شمارههای تفکیک کننده مانند 01، 02، 03، با قلم لوتوس سیاه شماره 14 تایپ میشود.

5.      عناوین فرعی با شمارههای تفکیکی 101، 201 و ... با قلم لوتوس سیاه شماره13 تایپ میشود.

6.      متن مقاله با قلم لوتوس نازک، شماره 14 تایپ شده و ابتدای هر پاراگراف یا بند با کمی تورفتگی (اشپون) با فاصله 5/0 سانتیمتر آغاز میگردد.

7.      فاصله بین سطرهای متن 5/1 سانتیمتر و فاصله آنها از عنوانهای فرعی 2 سانتیمتر است.

8.      فاصله حاشیه صفحهها از هر طرف 2 سانتیمتر و از بالا و پایین نیز 2 سانتیمتر و فاصله آخرین سطر با پاورقی 1 سانتیمتر است.

9.       نقل قول مستقیم در داخل گیومه با قلم لوتوس نازک شماره 12 تایپ میگردد.

10.    شماره صفحات در گوشه سمت چپ و بالای صفحه تایپ میگردد.

11.     مقاله فقط باید بر یک روی صفحه تایپ شود

12.     در تایپ مقاله باید از بکار بردن قلمهای متنوع و متفاوت پرهیز کرد.

13.    قلم انگلیسی لازم برای تایپ پاورقی Times mediumبا شماره 8 است و همین قلم برای انگلیسی در متن و منابع با شماره 10 استفاده میشود.
دانلود فایل ورد


حجم: 24.8 کیلوبایت
توضیحات: چکیده ای از روش مقاله نویسی از ابتدا تا انتهاخلاصه شده از منبع : کلیک کنید


موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۶/۰۶/۲۳
ALI DARBANI

نظرات  (۲)

+
پاسخ:
+
ممنون
پاسخ:
+

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی